Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ
My, spoločnosť Medula Proková, s.r.o., so sídlom Gercenova 6/b, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 18491/B., IČO 35760036 (ďalej ako „Medula“), ako prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle všeobecného nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a dodržiavame právne predpisy na ochranu osobných údajov.

2. Na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal prevádzkovateľ stránky „krajinavciel.sk“ primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie výhry).

3. Prevádzkovateľ stránky „krajinavciel.sk“ je súčasne aj organizátor súťaže „Krajina včiel“. Nie je platiteľom DPH.

4. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme za účelom vyhodnotenia súťaže Krajina včiel.
Všetci spolupracovníci v spoločnosti Medula Proková s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

5. Vo všetkých prípadov spracúvame Vaše údaje pre vlastné účely ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie. Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať len tým subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe sprostredkovateľa a to: Slovenská pošta alebo kuriérska spoločnosť Packeta Slovakia s. r. o.

6. Účel spracúvania osobných údajov súvisí s priebehom súťaže „Krajina včiel“. Zahŕňa:
Doručenie výhry a identifikácia víťaziaceho súťažiace pred odovzdaním výhry.
Evidencia súťažných príspevkov pre riešenie prípadných nezrovnalostí.
Zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví súťažiaci.
Komunikácia prostredníctvom e-mailov: krajinavciel@gmail.com.

7. Prevádzkovateľ zverejnil súťažné podmienky a tento dokument na stránke „krajinavciel.sk“ za účelom uskutočnenia súťaže pre základné školy„Krajina včiel“, ktorými sa upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a súťažiacim. Súťaž prebieha prostredníctvom stránky „www.krajinavciel.sk“.

8. K zapojeniu sa do súťaže možno použiť výlučne elektronický formulár na stránkach „krajinavciel.sk“. Odoslanie súťažného príspevku súťažiacim sa považuje za súhlas súťažiaceho s podmienkami súťaže a zo spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom na nekomerčné účely.

9. Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o súťažiacom
– Meno a priezvisko prihlasovateľa súťažného príspevku
– Meno základnej školy, sídlo základnej školy,
– Telefónny kontakt a mailová adresa prihlasovateľa súťažného príspevku
Údaje pre doručenie výhry
– Meno a priezvisko prihlasovateľa súťažného príspevku
– Adresa doručenia výhry
– Telefónne číslo prihlasovateľa súťažného príspevku alebo povereného preberateľa výhry – vyžaduje ho kuriérske spoločnosti
Kontaktné údaje
– Adresa elektronickej pošty – pre potreby komunikácie so súťažiacim z našej strany

10. Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám.

11. Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

12. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov zahŕňa dobu trvania súťaže v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. V prípadoch spracúvania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje uchovávané do ukončenia súťaže Krajina včiel.
Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie našich povinností vyplývajúcich so súťaže a ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a pod.), musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.

13. Ak by ste mali akúkoľvek požiadavku, kontaktujte nás na e-mail: krajinavciel@gmail.com. Vašu požiadavku vyriešime čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od jej doručenia na našu emailovú adresu alebo sídlo spoločnosti.