Štatút súťaže

 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1. Názov súťaže:

Krajina včiel (ďalej len „súťaž“)

 

1.2. Forma súťaže:

Súťaž v zmysle Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení – § 847 a násl. a Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov – najmä § 11, § 15 a § 28.

 

1.3. Vyhlasovateľ súťaže:

Medula Proková, s.r.o. Gercenova 6/b, 85101 Bratislava, IČO: 35760036. DIČ: 2021443050. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18491/B.

Kontakt cez web formulár: www.krajinavciel.sk alebo priamo na adresu : krajinavciel@gmail.com

v spolupráci s:
Stredná odborná škola Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica.
IČO: 45017000; DIČ: 2022447988.
Kontakt: sos@sosbanbb.sk

 

1.4. Súťažné obdobie:

Súťaž sa realizuje od 1. 6. 2022 do 31 .12. 2022 (mimo letných školských prázdnin v mesiacoch júl a august) v 4. súťažných kolách. Termín uzávierky súťažných príspevkov je vždy k poslednému dňu každého súťažného kola (t.j. 30. 6., 30. 9., 31. 10., 30. 11.) a vyhlásenie víťazov každého súťažného kola je vždy k 15. dňu nasledujúceho mesiaca. Napríklad, ak súťažiaci podali súťažný príspevok k 30. 11., vyhlásenie víťaza novembrového kola je 15. 12. 2022.

 

1.5. Zámer súťaže:

 • podporovať deti v tvorivom rozvíjaní intelektuálnych schopností a remeselných zručností
 • posilňovať spoluprácu základných škôl k intenzívnejšej spolupráci s miestnymi včelármi
 • napomáhať rozširovaniu vedomostí o prírode s dôrazom na význam včiel medonosných v kontexte prírodného, spoločenského a hospodárskeho prostredia
 • podporovať nové metódy a formy práce na základných školách
 • metodicky napomáhať učiteľom integrovať tému včiel medonosných do vyučovacích predmetov na základných školách
 • zapojiť včelárov do spolupráce so základnými školami
 • súťažou podporiť propagáciu včelárstva na základných školách

 

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

2.1. Propagácia súťaže:

Súťaž bude prezentovaná nasledovne:

 • v elektronickej forme prostredníctvom internetovej stránky www.krajinavciel.sk
 • prostredníctvom sociálnych sietí

 

2.2. Podmienky účasti:

Do súťaže sa môže zapojiť ktorákoľvek verejná, súkromná alebo cirkevná základná škola so sídlom v Slovenskej republike. Do súťaže môžu byť prijaté iba súťažné projekty vytvorené žiakmi a učiteľmi základných škôl v slovenskom jazyku alebo jazyku národnostných menšín žijúcich v Slovenskej republike. Poskytnuté osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám.

 

2.3. Pravidlá súťaže:

2.3.1. Kritériá súťažných príspevkov sú: návšteva včelnice na území Slovenskej Republiky, originalita, celistvosť, inovatívnosť nápadu a kvalita súťažného príspevku realizácie. Posudzuje sa, ako sa tvorcom podarilo rozvinúť hlavnú tému súťaže „Krajina včiel“ do originálnych výstupov tak, aby sa znásobil vzdelávací potenciál súťažného príspevku.

 • Súťažné príspevky musia mať pôvodný obsah vytvorený súťažiacim a nesmú obsahovať žiadne prvky chránené autorským právom tretích osôb či inak spadať do pôsobnosti práv duševného vlastníctva či vlastníckych práv tretích osôb, vrátane práva na ochranu súkromia a práva na zverejnenie.
 • Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo podľa svojho výhradného vlastného uváženia vyradiť zo súťaže ktorýkoľvek príspevok, ktorý nebude v súlade so zámerom a podstatou oficiálnych pravidiel súťaže.
 • Pre prípad akýchkoľvek pochýb alebo rozdielnosti názorov vo veci dodržiavania výkladu alebo uplatnenie kritérií na obsah či iných ustanovení oficiálnych pravidiel súťaže si vyhlasovateľ spolu s hodnotiacou komisiou súťaže vyhradzujú výlučné právo takéto pochybnosti alebo rozdielnosti názorov riešiť podľa svojho uváženia.
 • Prihlásením súťažného príspevku do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že získal písomný súhlas všetkých osôb, ktorých zobrazenie či podobu fotografie obsahuje a že získal nevyhnutné práva, licencie, súhlasy a povolenie použitia všetkého materiálu, ako je hudba, zobrazenie, text a iný obsah súťažného príspevku. Súťažiaci ďalej potvrdzuje,
 • že je pripravený na požiadanie predložiť spoľahlivú dokumentáciu akýchkoľvek takýchto súhlasov, licencií atď. Nezískanie takých práv, licencií, súhlasov a povolení môže viesť k tomu, že bude súťažný príspevok zo súťaže vyradený na základe výhradného vlastného uváženia hodnotiacej komisie súťaže.

2.3.2. Formát súťažného príspevku je potrebné poslať buď ako video nahrávku, zvukovú nahrávku alebo ako sériu vzájomne súvisiacich fotografií (ďalej len „fotoalbum“). Všetky súťažné príspevky budú prezentované na internetovej stránke www.krajinavciel.sk v časti súťažné príspevky. Deti môžu súťažiť ako trieda, školské kluby a záujmové krúžky (napr. zložili básničku, pesničku, nacvičili si divadlo, vyrobili šperky, namaľovali obraz, vyrobili umelecké predmety z dreva, kože, látky a podobne) prípadne aj ako skupina tried v prípade väčšieho súťažného príspevku (napr. navrhli a zrealizovali záhradu pre včely medonosné a iné opeľovače).

2.3.3. Každý súťažný príspevok musí byť prihlásený prostredníctvom prihlasovacieho web formulára na stránke www.krajinavciel.sk/sutaz a označený povinnými údajmi: názov príspevku, meno základnej školy, sídlo základnej školy, telefónny kontakt a mailová adresa na učiteľa, ktorý súťažný príspevok do súťaže prihlasuje spolu s krátkym popisom súťažného príspevku.

Súťažné príspevky je potrebné vyhotoviť v digitálnej forme v prípade video súborov vo formáte MP4, MOV, WMV, FLV a v prípade fotoalbumov vo formáte JPEG, PNG, GIF. K príspevku je potrebné pridať krátky popis (vo formáte word).

Súťažné príspevky musia byť nahraté na adresu:
https://www.krajinavciel.sk/sutaz

v čase od vyhlásenia súťaže 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022

 

 

2.4. Orgány súťaže

Koordinátorom súťaže je Mgr. Helena Proková Mališová, PhD. (ďalej len „koordinátor”).
Koordinátor:

 • zabezpečuje organizačné náležitosti súťaže
 • menuje troch členov odbornej hodnotiacej komisie (ďalej len „hodnotiaca komisia“). Členom hodnotiacej komisie sa môže stať iba všeobecne uznávaná osobnosť s preukázateľnými výsledkami svojej doterajšej práce. Členovia hodnotiacej komisie každý mesiac rozhodujú spomedzi súťažných príspevkov, a to väčšinou hlasov prítomných členov komisie

 

2.5. Výber súťažných príspevkov:

2.5.1. Na základe kritérií súťaže hodnotiaca komisia po posúdení všetkých platne prihlásených príspevkov vyberie každý mesiac víťazný príspevok. V prípade nízkej účasti alebo nízkej kvality príspevkov v ktoromkoľvek súťažnom kole sa víťaz v danom mesiaci nevyhlási. Odmena určená víťazom sa v takomto prípade presunie do mesiaca s vyššou kvalitou príspevkov a odmenia sa dvaja, prípadne viacerí víťazi.

 

2.6. Odmeny víťazom

2.6.1. Súťažná skupina žiakov víťazných príspevkov získa vedomostnú spoločenskú hru Krajina včiel, knižku Zázračné včely a pracovné listy a 950g včelieho medu.